Skip to content Skip to footer

  Ik wil mij inschrijven voor de woning adres

  1. Persoonlijke gegevens

  2. Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner

  3. Aantal bewoners

  Relatie tot elkaar
  Aantal en leeftijd kinderen

  4. Inkomstenbron

  Bent u zelfstandig ondernemer

  5. Inkomstenbron echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner

  Het is ondergetekende bekend:
  • dat aan het indienen van dit formulier geen enkel recht kan worden ontleend en dat geen huurovereenkomst tot stand komt alvorens door zowel huurder als verhuurder een huurovereenkomst is ondertekend;
  • dat vóór oplevering van de woning de eerste maand huur, de overeengekomen waarborgsom van twee maanden bruto huur en de administratiekosten dienen te zijn voldaan en het huurcontract door de huurder getekend is;
  • dat deze aanvraag alleen in behandeling wordt genomen indien deze volledig is ingevuld;
  • dat bij de eventuele totstandkoming van een huurovereenkomst administratiekosten verschuldigd zijn;
  • dat de eventuele huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd d.w.z. de duur van minimaal 2 jaar

  Om in aanmerking te komen voor deze huurwoning dient u minimaal drie keer de maandhuur als bruto maandinkomen te hebben. Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld en verzonden krijgt u meestal binnen 7 werkdagen bericht van ons of u in aanmerking komt voor de woning, of, u krijgt bericht dat de woning niet beschikbaar is voor u.

  Ondergetekende verklaart
  • blijkens ondertekening akkoord te gaan met het bovenstaande;
  • hij / zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld;
  • schriftelijk melding te maken indien gegevens die hij/zij verstrekt heeft niet meer juist zijn;
  • zijn/haar uitdrukkelijke toestemming te geven voor het opvragen van persoonsgegevens bij relevante instanties;
  Met oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart ondergetekende:
  • hierbij toestemming te verlenen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door de verhuurder en projectmakelaar uitsluitend met als doel het aangaan van een huurovereenkomst.
  Aldus naar waarheid ingevuld te
  op